prawo Wirginii

A. pozostałe prawa rodzicielskie rodzica lub rodziców mogą zostać rozwiązane przez sąd zgodnie z odrębnym postępowaniem, jeśli wniosek wyraźnie żąda takiego zwolnienia. Żaden wniosek o wygaśnięcie pozostałych praw rodzicielskich nie może zostać przyjęty przez sąd przed złożeniem planu opieki zastępczej, zgodnie z § 16.1-281, który dokumentuje wygaśnięcie pozostałych praw rodzicielskich jako leżące w najlepszym interesie dziecka. Sąd może rozpatrzyć i rozstrzygnąć wniosek o wygaśnięcie praw rodzicielskich w tym samym postępowaniu, w którym sąd zatwierdził plan opieki zastępczej, który dokumentuje, że rozwiązanie jest w najlepszym interesie dziecka. Sąd może wypowiedzieć pozostałe prawa rodzicielskie jednego z rodziców bez wpływu na prawa drugiego z rodziców. Lokalny Zarząd opieki społecznej lub licencjonowana agencja zajmująca się umieszczaniem dzieci nie muszą wskazywać dostępnej i kwalifikującej się rodziny do adopcji dziecka, w stosunku do którego złożono wniosek o wygaśnięcie praw rodzicielskich przed wydaniem nakazu wygaśnięcia praw rodzicielskich.

do każdego nakazu kończącego pozostałe prawa rodzicielskie dołącza się nakaz kontynuowania lub przyznania opieki samorządowi służb społecznych lub licencjonowanej agencji zajmującej się umieszczaniem dzieci lub przyznanie opieki lub opieki osobie mającej uzasadniony interes, z zastrzeżeniem postanowień podsekcji A1. Jednakże w takich przypadkach sąd rozważa przyznanie opieki osobie mającej uzasadniony interes. Postanowienie o utrzymaniu lub przyznaniu opieki lokalnej Radzie służb społecznych lub licencjonowanej agencji zajmującej się umieszczaniem dzieci wskazuje, czy ta rada lub agencja mają uprawnienia do oddania dziecka do adopcji i wyraża na to zgodę.

wezwanie doręcza się rodzicowi lub rodzicom oraz pozostałym stronom określonym w § 16.1-263. Pisemne zawiadomienie o przesłuchaniu przekazuje się również rodzicom zastępczym dziecka, krewnemu sprawującemu opiekę nad dzieckiem oraz wszystkim rodzicom przygotowującym się do rozprawy, informując ich, że mogą wystąpić jako świadkowie na rozprawie w celu złożenia zeznań lub w inny sposób uczestniczyć w postępowaniu. Osoby uprawnione do wypowiedzenia i możliwości bycia wysłuchanymi nie muszą być stronami postępowania. W wezwaniu lub zawiadomieniu o przesłuchaniu wyraźnie określa się konsekwencje wygaśnięcia pozostałych praw rodzicielskich. Doręczenia dokonuje się zgodnie z § 16.1-264.

A1. Każde postanowienie o przekazaniu opieki nad dzieckiem osobie posiadającej uzasadniony interes zgodnie z podsekcją A zostaje wprowadzone wyłącznie po stwierdzeniu, na podstawie przewagi dowodów, że taka osoba jest osobą, która po przeprowadzeniu dochodzenia zgodnie z zaleceniami sądu (i) została uznana przez sąd za skłonną i wykwalifikowaną do przyjmowania dziecka i opieki nad nim; (ii) jest skłonna do utrzymywania pozytywnych, ciągłych relacji z dzieckiem; (iii) jest zobowiązana do zapewnienia stałego, odpowiedniego domu dla dziecka; oraz (iv) jest skłonna i ma zdolność do ochrony dziecka przed maltretowaniem i zaniedbaniem;; a rozkaz tak stwierdza. Postanowienie sądu o przekazaniu opieki osobie mającej uzasadniony interes powinno dodatkowo, w stosownych przypadkach, określać wszelkie warunki sprzyjające interesowi i dobru dziecka.

B. pozostałe prawa rodzicielskie rodzica lub rodziców dziecka uznane przez sąd za zaniedbane lub nadużywane i umieszczone w rodzinie zastępczej w wyniku (i) zobowiązania Sądowego; (ii) umowy powierzenia zawartej przez rodzica lub rodziców; lub (iii) inne dobrowolne zrzeczenie się przez rodzica lub rodziców może zostać zakończone,jeżeli sąd stwierdzi, na podstawie jasnych i przekonujących dowodów, że leży to w najlepszym interesie dziecka i że:

1. Zaniedbanie lub znęcanie się nad dzieckiem stanowiło poważne i poważne zagrożenie dla jego życia, zdrowia lub rozwoju; i

2. Jest mało prawdopodobne, aby warunki, które doprowadziły do takiego zaniedbania lub nadużycia, mogły zostać w znacznym stopniu skorygowane lub wyeliminowane, tak aby umożliwić dziecku bezpieczny powrót do rodzica lub rodziców w rozsądnym terminie. Dokonując tego ustalenia, Trybunał bierze pod uwagę wysiłki podejmowane w celu rehabilitacji rodzica lub rodziców przez publiczne lub prywatne agencje społeczne, Medyczne, zdrowia psychicznego lub inne agencje rehabilitacyjne przed pierwszym umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

dowód któregokolwiek z poniższych dowodów stanowi prima facie dowód spełnienia warunków określonych w podrejonie B 2:

a. Rodzic lub rodzice mają chorobę psychiczną lub emocjonalną lub niepełnosprawność intelektualną o takim nasileniu, że nie ma uzasadnionych oczekiwań, że taki rodzic będzie w stanie podjąć odpowiedzialność za opiekę wymaganą przez dziecko zgodnie z jego wiekiem i stadium rozwoju;

b. Rodzic lub rodzice zwyczajowo nadużywali lub są uzależnieni od napojów alkoholowych odurzających, środków odurzających lub innych niebezpiecznych środków odurzających w zakresie, w jakim właściwe zdolności rodzicielskie zostały poważnie upośledzone, a rodzic, bez uzasadnionej przyczyny, nie zareagował ani nie zastosował zalecanego i dostępnego leczenia, które mogłoby poprawić zdolność do właściwego funkcjonowania rodziców; lub

c. Rodzic lub rodzice, bez uzasadnionej przyczyny, nie zareagowali ani nie zastosowali odpowiednich, dostępnych i rozsądnych wysiłków rehabilitacyjnych ze strony agencji społecznych, medycznych, zdrowia psychicznego lub innych agencji rehabilitacyjnych mających na celu ograniczenie, wyeliminowanie lub zapobieganie zaniedbaniu lub maltretowaniu dziecka.

C. Pozostałe prawa rodzicielskie rodzica lub rodziców dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wyniku zobowiązania Sądowego, umowy powierzenia zawartej przez rodzica lub rodziców lub innego dobrowolnego zrzeczenia się przez rodzica lub rodziców mogą zostać rozwiązane, jeżeli sąd stwierdzi, na podstawie jasnych i przekonujących dowodów, że leży to w najlepszym interesie dziecka oraz że:

1. Rodzic lub rodzice bez uzasadnionej przyczyny nie utrzymywali stałego kontaktu i nie zapewniali lub zasadniczo planowali przyszłości dziecka przez okres sześciu miesięcy po umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, pomimo rozsądnych i odpowiednich wysiłków agencji społecznych, medycznych, zdrowia psychicznego lub innych agencji rehabilitacyjnych w celu komunikowania się z rodzicem lub rodzicami i wzmacniania relacji rodzic-dziecko. Dowód, że rodzic lub rodzice nie zdołali bez ważnego powodu porozumieć się z dzieckiem w sposób ciągły i planowy przez okres sześciu miesięcy, stanowi prima facie dowód tego warunku; lub

2. Rodzic lub rodzice, bez uzasadnionej przyczyny, nie chcieli lub nie byli w stanie w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, aby zasadniczo zaradzić warunkom, które doprowadziły do lub wymagały kontynuacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, niezależnie od rozsądnych i odpowiednich wysiłków podejmowanych w tym celu przez agencje społeczne, Medyczne, zdrowia psychicznego lub inne agencje rehabilitacyjne. Dowód, że rodzic lub rodzice, bez uzasadnionej przyczyny, nie osiągnęli lub nie byli w stanie poczynić znaczących postępów w kierunku zniesienia warunków, które doprowadziły do lub wymagały kontynuacji stażu w rodzinie zastępczej dziecka zgodnie z ich zobowiązaniami i w terminach lub celach określonych w planie opieki zastępczej złożonym do sądu lub w jakimkolwiek innym planie wspólnie opracowanym i uzgodnionym przez rodzica lub rodziców oraz publiczną lub prywatną agencję społeczną, medyczną, zdrowia psychicznego lub inną agencję rehabilitacyjną, stanowi prima facie dowód tego warunku. Sąd bierze pod uwagę wcześniejsze wysiłki takich agencji w celu rehabilitacji rodzica lub rodziców przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

D. pozostałe prawa rodzicielskie rodzica lub rodziców dziecka uznane przez sąd za zaniedbane lub nadużywane ze względu na porzucenie mogą zostać zniesione, jeśli sąd stwierdzi, na podstawie jasnych i przekonujących dowodów, że leży to w najlepszym interesie dziecka i że:

1. Dziecko zostało porzucone w takich okolicznościach, że nie można ustalić tożsamości ani miejsca pobytu rodzica lub rodziców; oraz

2. Rodzic dziecka lub rodzice, opiekun lub krewni nie zgłosili się w celu zidentyfikowania takiego dziecka i nie domagali się stosunku do dziecka w ciągu trzech miesięcy od wydania przez sąd nakazu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej; oraz

3. Starano się znaleźć rodzica dziecka lub rodziców bez skutku.

E. Pozostałe prawa rodzicielskie rodzica lub rodziców dziecka, które znajduje się pod opieką zarządu lokalnego lub licencjonowanej agencji zajmującej się umieszczaniem dzieci, mogą zostać rozwiązane przez sąd, jeśli sąd stwierdzi, na podstawie jasnych i przekonujących dowodów, że leży to w najlepszym interesie dziecka i że (i) pozostałe prawa rodzicielskie rodzica dotyczące rodzeństwa dziecka zostały wcześniej mimowolnie rozwiązane; (ii) rodzic został skazany za przestępstwo zgodnie z prawem Wspólnoty Narodów lub zasadniczo podobnym prawem jakiegokolwiek innego stanu, Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek jurysdykcji zagranicznej, które stanowi morderstwo lub dobrowolne nieumyślne spowodowanie śmierci, lub próbę popełnienia przestępstwa, spisek lub nakłanianie do popełnienia takiego przestępstwa, jeśli ofiarą przestępstwa było dziecko rodzica, dziecko, z którym rodzic mieszkał w czasie takiego przestępstwa lub drugi rodzic dziecka.; (iii) rodzic został skazany za przestępstwo zgodnie z prawem Wspólnoty Narodów lub zasadniczo podobnym prawem jakiegokolwiek innego stanu, Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek jurysdykcji zagranicznej, które stanowi przestępstwo napaści skutkującej poważnymi obrażeniami ciała lub przestępstwo zranienia ciała skutkujące poważnymi obrażeniami ciała lub przestępstwem napaści seksualnej, jeśli ofiarą przestępstwa było dziecko rodzica lub dziecko, z którym rodzic mieszkał w czasie takiego przestępstwa; lub (iv) rodzic poddał każde dziecko do zaostrzonych okoliczności.

:

„okoliczności zaostrzone” oznaczają tortury, przewlekłe lub poważne znęcanie się lub przewlekłe lub poważne wykorzystywanie seksualne, jeśli ofiarą takiego zachowania było dziecko rodzica lub dziecko, z którym rodzic mieszkał w czasie takiego zachowania, w tym brak ochrony takiego dziecka przed takim zachowaniem, które to zachowanie lub brak ochrony: (i) wywołuje bezmyślną lub zdeprawowaną obojętność na życie ludzkie lub (ii) doprowadziło do śmierci takiego dziecka lub poważnego uszkodzenia ciała takiego dziecka.

„przewlekłe znęcanie się” lub „przewlekłe wykorzystywanie seksualne” oznacza powtarzające się akty przemocy fizycznej, które narażają zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dziecka.

„poważne uszkodzenie ciała” oznacza uszkodzenie ciała, które wiąże się ze znacznym ryzykiem śmierci, ekstremalnym bólem fizycznym, przedłużającym się i oczywistym zniekształceniem lub przedłużającą się utratą lub upośledzeniem funkcji członka ciała, organu lub zdolności umysłowej.

” poważne nadużycie „lub” poważne nadużycie seksualne „może obejmować działanie lub zaniechanie, które miało miejsce tylko raz, ale w przeciwnym razie spełnia definicję” okoliczności zaostrzonych.”

Zarząd lokalny lub inna agencja opieki nad dzieckiem sprawująca opiekę nad dzieckiem nie jest zobowiązana przez sąd do podjęcia uzasadnionych starań w celu ponownego połączenia dziecka z rodzicem, który został skazany za jedno z przestępstw określonych w niniejszej podsekcji lub który został uznany przez sąd za narażającego jakiekolwiek dziecko na okoliczności zaostrzone.

F. Zarząd lokalny lub licencjonowana agencja zajmująca się umieszczaniem dziecka w domu adopcyjnym, której udzielono upoważnienia do oddania dziecka do adopcji i wyrażenia na to zgody po wydaniu postanowienia o wygaśnięciu praw rodzicielskich, składa w sądzie dla nieletnich pisemne sprawozdanie z postępu adopcji w sprawie postępów w umieszczaniu dziecka w domu adopcyjnym. Sprawozdanie składa się do sądu co sześć miesięcy od dnia wydania prawomocnego postanowienia o pozbawieniu praw rodzicielskich do momentu wydania prawomocnego postanowienia o przysposobieniu dziecka w sądzie okręgowym. Po zakończeniu rozprawy, na której nakazuje się wygaśnięcie praw rodzicielskich i upoważnia się zarząd lokalny lub licencjonowaną agencję zajmującą się umieszczaniem dzieci do oddania dziecka do adopcji, sąd dla nieletnich wyznacza termin, w którym Rada lub agencja złożą pierwsze pisemne sprawozdanie z postępu adopcji wymagane na mocy niniejszej sekcji. Kopia sprawozdania z postępu adopcji jest przesyłana przez sąd do opiekuna ad litem dla dziecka. Sąd może wyznaczyć rozprawę w sprawie sprawozdania na wniosek Strony lub bez niego.

G. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, Pozostałe prawa rodzicielskie nie ulegają wygaśnięciu, jeżeli zostanie stwierdzone, że dziecko, jeśli ma 14 lat lub więcej lub w innym wieku uznaniowym określonym przez Sąd, sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Jednakże pozostałe prawa rodzicielskie dziecka w wieku 14 lat lub starszego mogą zostać unieważnione z powodu sprzeciwu dziecka, jeżeli sąd stwierdzi, że jakakolwiek niepełnosprawność dziecka zmniejsza wiek rozwojowy dziecka i że dziecko nie jest w innym wieku uznaniowym.

A. pozostałe prawa rodzicielskie rodzica lub rodziców mogą zostać rozwiązane przez sąd zgodnie z odrębnym postępowaniem, jeśli wniosek wyraźnie żąda takiego zwolnienia. Żaden wniosek o wygaśnięcie pozostałych praw rodzicielskich nie może zostać przyjęty przez sąd przed złożeniem planu opieki zastępczej, zgodnie z § 16.1-281, który dokumentuje wygaśnięcie pozostałych praw rodzicielskich jako leżące w najlepszym interesie…

A. pozostałe prawa rodzicielskie rodzica lub rodziców mogą zostać rozwiązane przez sąd zgodnie z odrębnym postępowaniem, jeśli wniosek wyraźnie żąda takiego zwolnienia. Żaden wniosek o wygaśnięcie pozostałych praw rodzicielskich nie może zostać przyjęty przez sąd przed złożeniem planu opieki zastępczej, zgodnie z § 16.1-281, który dokumentuje wygaśnięcie pozostałych praw rodzicielskich jako leżące w najlepszym interesie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.