Is Verlossing Vrij?

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailLeestijd: 6 minuten

Is verlossing vrij? Dit was volstrekt ondenkbaar voor de eerste eeuw na Christus wereld. Het is in deze achtergrond dat de apostel Paulus zijn brieven schreef. Hij predikt de dood en opstanding van Jezus Christus en de vrucht van de zaligheid en een nieuw leven voor gelovigen.Verlossing en het nieuwe leven in Christus kunnen verwarrend zijn wanneer mensen proberen deze gratis gave van God te redeneren als iets dat een ruil van goederen vereist. In tegenstelling tot het kopen van boodschappen in een supermarkt, kunnen verlossing en een nieuw leven in Christus niet worden gekocht. In plaats daarvan worden deze vrij gegeven aan degenen die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en met gehoorzaamheid reageren.

Paulus ‘ brieven

van de zevenentwintig boeken waaruit het Nieuwe Testament bestaat, zijn er dertien traditioneel toegeschreven aan Paulus. Deze boeken waren oorspronkelijk brieven van leiding aan de nieuwe gelovigen die Jezus Christus hadden aanvaard als de Zoon van God en Verlosser tijdens zijn kerkplanting Missionaris reizen.Deze broeders waren verspreid over het hele Romeinse rijk, dus Paulus gebruikte brieven om steun te geven aan gemeenten die geen begrip en zekerheid hadden over hun geloof. Hoewel elke congregatie verschillende behoeften had, bevatten bijna al zijn brieven een soortgelijke onderliggende boodschap van zekerheid. Ze hadden zekerheid nodig in de zaligheid die ze hadden ontvangen door in Jezus te geloven. En ze hadden instructie nodig over hoe ze als nieuwe schepselen in Christus moesten leven.

 schrijven van brieven

schrijven van brieven

de behoefte van de mensheid aan nieuw leven in Christus

voordat Paulus leerde hoe hij als een nieuwe schepping in Christus moest leven, legde hij veel tijd uit hoe de mensheid behoefte had aan een nieuw leven in Christus. Aan de Romeinse kerk schreef hij: “er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één.”Hij beweerde dat zelfs degenen die het best God’ s wet in acht namen niet in staat waren om gerechtigheid te bereiken door hun inspanning.

dit was niet ideaal voor Paul ‘ s publiek. Aan de ene kant was bekend dat de heidenen levens hadden geleefd die Gods beloften onwaardig waren. Aan de andere kant hadden de Joden de wet boven zijn vermogen verheven, waardoor het een idool werd waarvan ze dachten dat het kon redden. Paulus schreef dat alleen door geloof in Jezus te hebben, die in staat is de goddelozen te rechtvaardigen, men gerechtigheid kan worden (Rom. 4:5).

gered door genade door geloof

Paulus maakt de Efezische kerk zich ervan bewust dat zij gered werden door genade door geloof; niet door werken opdat niemand zou roemen, maar het werd hen gegeven als een gratis geschenk van God (EF. 2:8). Het is in tegenstelling tot elke andere transactie bekend bij mannen, waarbij beloningen moeten worden verdiend of betaald. Maar hoe kon Jezus het gezag hebben om dit geschenk te geven? Was Jezus niet gewoon een gewone man?In antwoord hierop schrijft Paulus dat ” hij bestond in de gedaante van God, maar hij beschouwde gelijkheid met God niet als iets om te begrijpen, maar hij leegde zichzelf, nam de vorm aan van een dienstknecht, en werd gemaakt in de gelijkenis van mensen. In zijn verschijning als mens verootmoedigde hij zich door gehoorzaam te worden tot het punt van de dood, ja, de dood aan het kruis” (Fil. 2:6-8).

Wie is Jezus?

hier legt Paulus uit dat Jezus in feite God was, de Schepper, die zichzelf van geen reputatie maakte door de persoon van Jezus te worden. Hij kwam om te wonen onder de mensen, wiens loon de dood was vanwege hun zonde (Romeinen 6:23). Toch heeft God, in plaats van die betaling van de mens te vragen, “Hem die geen zonde kende, voor ons tot zonde gemaakt” (2 Kor. 5:21).

God gaf Zijn Zoon geen gewone dood, maar de dood aan een kruis dat gereserveerd was voor de vervloekte (Gal. 3:13). Deze daad van liefde, de dood van Jezus in de plaats van zondaars (Rom. 5:8), staat bekend als het verzoeningsoffer, een centraal thema van Paulus ‘ geschriften.

Gods verlossingsplan voor de mensheid

nu kan verlossing door de dood van Jezus snel statisch en irrelevant worden voor mensen als het alleen staat in Gods verlossingsplan voor de mensheid. Dit wetende, herinnerde Paulus de Korintiërs eraan dat God de redding dynamisch en persoonlijk wilde laten zijn door de opstanding van zijn zoon, die in de Schrift werd getuigd (1 Kor. 15:3-4). De opstanding van Jezus wordt daarom centraal voor gelovigen en een belangrijk onderwerp van Paulus ‘ geschriften.

Paulus gaat in zijn brieven dieper in op de opstanding van Jezus en beschrijft de implicaties op korte en lange termijn. Dit onderwerp is zo belangrijk voor Paulus dat hij in 1 Korintiërs 15 uitlegt dat zelfs als het moeilijk te begrijpen is, wat waarschijnlijk de reden is waarom velen het idee in diskrediet probeerden te brengen (15:12), het geloof van gelovigen afhangt van het feit dat Jezus lichamelijk herrees (15:5-7). Als dit niet waar was, dan waren hun prediking en geloof tevergeefs (15:14) en werden zij de meest beklagenswaardige van alle mensen (15:19).

wees gerust

maar dit was niet het geval. Paulus verzekert de gelovigen van Korinthe van het vaste fundament dat de opstanding van Jezus voor allen is. Zij konden er zeker van zijn dat zij een soortgelijke erfenis zouden ontvangen bij de wederkomst van Jezus Christus (1 Kor. 15:23-24). Dit was de lange termijn erfenis, een kroon van gerechtigheid, eeuwig leven waar Paulus voor vocht en zijn discipelen aanmoedigde hetzelfde te doen (1 Tim. 4:7-8).

voor de kortere termijn gaat Paulus dieper in op de implicaties van Jezus’ opstanding in het leven van gelovigen. Ze konden niet meer in duisternis leven zoals vroeger. Door het doopsel in Christus Jezus begroeven gelovigen hun oude zelf met Christus, en werden op dezelfde manier opgewekt, zoals Christus werd opgewekt, om in nieuwheid des levens te wandelen (Rom. 6:3-4). Allen die in Christus zijn, zijn nieuwe schepselen geworden en de liefde van God beheerst hun nieuwe leven, dat zij leven voor hem die voor hen gestorven is (1 Kor. 5:14-17).Allen die in Christus zijn, zijn nieuwe schepselen geworden…. – Danel Aleman Klik om te Tweet

New Life

New Life

Hoe ziet het nieuwe leven eruit?

Paulus drong erop aan dat het nieuwe leven van gelovigen duidelijk en tastbaar zou zijn. Hij spoorde degenen in Galatië aan om de verlangens van het vlees te overwinnen door in de geest te wandelen (Gal. 5: 16), die aan gelovigen werd gegeven als een pand, of aanbetaling totdat de volheid van hun erfenis is ontvangen (EF. 1:13-14). De persoonlijke betrokkenheid van God in het leven van zijn kinderen is duidelijk door het werk van de Geest in het veranderen van het leven van gelovigen.Paulus drong erop aan dat het nieuwe leven van gelovigen duidelijk en tastbaar zou zijn. – Daniel Aleman Click To Tweet

Paulus schrijft over zichzelf: “Ik ben gekruisigd met Christus; en het is niet langer ik die leeft, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20). Het is de nieuwe persoon, vervuld door Christus, die in staat is de daden van het vlees te vervangen, zoals “immoraliteit, onreinheid, sensualiteit, afgoderij … en dergelijke” (Gal. 5: 19-21), met de vrucht van de Geest zoals “liefde, blijdschap, vrede ,geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal. 5:22-23).Paulus ‘focus op redding en nieuw leven in Christus

de leer van Jezus’ dood, opstanding en hun relatie tot redding en het nieuwe leven in Christus, zowel nu als in de toekomst, waren enkele van Paulus ‘ focus in zijn dertien brieven. Als leider vocht hij tegen externe fronten zoals polytheïsme, stoïcisme, heidendom, en interne fronten zoals de terugkeer naar de wet als een middel voor rechtvaardiging, opdat niemand van de waarheid af zou vallen.Paulus stond erop dat Jezus die stierf en herrees, degene was die door de hele Schrift gepredikt werd om zijn volk te rechtvaardigen. Het was dezelfde God die het verzoeningsoffer in zijn zoon voorzag, die gelovigen toegang gaf tot verlossing.Ten slotte herinnert Paulus zijn medearbeiders aan de persoonlijke betrokkenheid die God wil hebben in het leven van gelovigen door de Heilige Geest. Het nieuwe leven dat Jezus bood was niet alleen iets om naar te verlangen, maar ook iets om nu te ervaren.

 • geïnteresseerd in meer informatie over Artios Christian College? Klik hier.
 • Bekijk hier het komende schema van de Artios-klassen.
 • heeft u vragen over hoe u in christelijk leiderschap past? Bekijk deze bronnen:
  • hoe u uw oproep kunt verduidelijken
  • het vervullen van uw doel: Hoe” de oproep ” uw Focus kan verduidelijken

Walter A. Elwell and Robert W. Yarbrough, Encountering the New Testament: A Historical and Theological Survey, 3 ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 2013), 239.

Ibid., 238.

Romeinen 3: 10, (NASB) tenzij anders vermeld, komen alle bijbelverwijzingen uit de New American Standard Bible.

Elwell and Yarbrough, 262.

Ibid., 241.

Bibliografie

Elwell, Walter A. en Robert W. Yarbrough. De ontmoeting met het Nieuwe Testament: Een historisch en theologisch overzicht. 3rd ed. Grand Rapids: Baker Academic, 2013.

 • over
 • Laatste berichten
Daniel Aleman
Daniel Aleman werd geboren in een familie die de Kerk van God bezoekt (Zevende Dag). Hij groeide op bij wekelijkse diensten en kerkelijke evenementen zoals zomerkampen. Op 13-jarige leeftijd gaf hij zijn leven aan Christus en werd gedoopt. Rond de leeftijd van 18 jaar begint hij verantwoordelijkheid op zich te nemen in zijn lokale kerk op verzoek van zijn lokale pastor, die hem uitnodigt om te prediken. Hij begrijpt nu dat dit een roeping van God is die vele zegeningen in zijn leven heeft gebracht. Sindsdien is hij blijven prediken en streeft hij ernaar zich op dit gebied te ontwikkelen. In de loop der jaren zijn zijn verantwoordelijkheden alleen maar blijven groeien. Hij is getrouwd met Carissa en ze hebben een zoon genaamd Levi. Daniel kreeg onlangs een lokale Pastor certificaat voor de 71st Street cog7 congregatie in Sacramento, CA. Zijn hoop is om door te gaan met het beantwoorden van Gods oproep in zijn leven, omdat Gods wegen hebben bewezen hoger te zijn dan de zijne.

Daniel Aleman
Laatste berichten door Daniel Aleman (bekijk alle)
 • Is verlossing vrij? – 29 juni 2020
 • waarom een leider zijn in de kerk? – Juni 22, 2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leestijd: 6 minuten Is verlossing vrij? Dit was volstrekt ondenkbaar voor de eerste eeuw na Christus wereld. Het is in deze achtergrond dat de apostel Paulus zijn brieven schreef. Hij predikt de dood en opstanding van Jezus Christus en de vrucht van de zaligheid en een nieuw leven voor gelovigen.Verlossing en het nieuwe leven in…

Leestijd: 6 minuten Is verlossing vrij? Dit was volstrekt ondenkbaar voor de eerste eeuw na Christus wereld. Het is in deze achtergrond dat de apostel Paulus zijn brieven schreef. Hij predikt de dood en opstanding van Jezus Christus en de vrucht van de zaligheid en een nieuw leven voor gelovigen.Verlossing en het nieuwe leven in…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.