30 beste Bijbelverzen voor grafstenen

het lijden van een dood in de familie kan je het gevoel geven dat je een groot verlies hebt geleden. Ondanks de emotionele situatie moet er toch een noodzakelijke planning plaatsvinden, zoals het kopen van een grafsteen. Weten wat zorgvuldig te plaatsen op het om hulde te brengen aan de overledene kan moeilijk zijn. Hier is een blik op enkele van de beste bijbelverzen voor grafstenen.”Zoals een vader medelijden toont met zijn kinderen, zo toont de Heer medelijden met hen die Hem vrezen.”/Psalm 103:13

” wat mij betreft, Ik zal worden gerechtvaardigd en zal uw gezicht zien; wanneer ik wakker, Ik zal tevreden zijn met het zien van uw gelijkenis.”/Psalm 17:15

“zegen de Heer O mijn ziel en alles dat in mij is zegen zijn heilige naam.”/Psalm 103:1

“maar Ik wil dat jullie weten, broeders, dat de dingen, die mij overkomen zijn, werkelijk zijn geschied tot bevordering van het evangelie, 13 zodat het aan de gehele paleiswacht en aan alle anderen duidelijk is geworden, dat mijn ketenen in Christus zijn.; 14 en het grootste deel der broederen in den Heere, vertrouwende door mijn ketenen, zijn veel stoutmoediger om het woord te spreken zonder vreze.”/Filippenzen 1:12-14

“geloof is de zekerheid van dingen waarop gehoopt wordt, de overtuiging van dingen die niet gezien worden.”/Hebreeën 11:1

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”/John 3:16

“want het brood Gods is hij, die uit den hemel nederdaalt, en de wereld het leven geeft.”/John 6:33

” want de Heer is groot en zeer te prijzen, Hij is te vrezen boven alle goden.”/Psalm 96:4

“God is liefde, en wie in liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.”/I John 4:16

“God toont zijn liefde voor ons in dat toen we nog zondaars waren, Christus voor ons stierf.”/Romeinen 5:8

“Grotere liefde heeft niemand dan dit, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.”/John 15:13

“hij zal de zegeningen van de Heer ontvangen en de gerechtigheid van de God van Zijn zaligheid | / Psalm 24:5

” hij die zijn land bewerkt zal tevreden zijn met brood, maar hij die frivoliteit volgt is zonder begrip.”/Spreuken 12:11

“eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen lang zijn in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.”/Exodus 20:12

“ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, al was hij dood, Hij zal leven.”/John 11:25

“ik ben de weg, de waarheid en het leven.”/John 14:6

“Ik ben gekruisigd met Christus. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.”/Galaten 2:20

“ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de race, ik heb het geloof behouden” | 2 Timoteüs 4:7

“ik zocht de Heer en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered” | Psalm 34:4

“ik dank mijn God in mijn herinnering van u” | Filippenzen 1:3

“In alle dingen toont uzelf een voorbeeld voor van goede werken; over de leer, het tonen van integriteit, respect, onkreukbaarheid” | Titus 2:7

“Laat niemand zichzelf te vinden, maar elke één van de andere welzijn.”/1 Korinthe 10:24

“laat jullie harten niet verontrust zijn. Geloof in God; geloof ook in mij.”/John 14:1

“Voorts, broeders, verkondig Ik u het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, en waarin gij staat; 2 waardoor gij ook behouden zijt, indien gij het woord, dat ik u verkondigd heb, vasthoudt, tenzij gij tevergeefs geloofd hebt.”/1 Korinthe 15:1-2

“onze dagen kunnen komen tot zeventig jaren, of tachtig, als onze kracht duurt; maar de beste van hen zijn slechts benauwdheid en droefheid; want zij gaan haastelijk voorbij, en wij vliegen weg.”/Psalm 90:10

“de spreuken van Salomo. Een wijze zoon verblijdt den vader, maar een dwaze zoon is een smart voor zijn moeder.”| Spreuken 10:1

“Daarom hebben we ook, want we zijn omringd door een grote wolk van getuigen, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die zo gemakkelijk verstrikt ons, en laat ons met het uithoudingsvermogen van de wedloop lopen, die vóór ons, 2 ziende op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis, despising de schande, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.”/Hebreeën 12:1-2

” we werden daarom met hem begraven door de doop in de dood, zodat, net zoals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, ook wij een nieuw leven kunnen leiden.”/Romeinen 6:4

“wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.”/Matthew 25:31

“nog een kleinen tijd, en de wereld ziet mij niet meer; maar gij ziet mij; Want Ik leef, zo zult gij ook leven.”/John 14:19

de volgende video helpt om enige troost te bieden in deze moeilijke tijden met deze prachtige bijbelverzen. Deze woorden van de Schrift zullen helpen om u te voorzien van kracht in moeilijke tijden en zal u inspireren om uw kracht te vinden in Christus.

  • delen
  • Pin
  • Tweet

auteur Bio
Natalie Regoli is een kind van God, toegewijde vrouw en moeder van twee jongens. Ze heeft een master in de rechten van de Universiteit van Texas. Natalie is gepubliceerd in verschillende nationale tijdschriften en is al 18 jaar advocaat.

het lijden van een dood in de familie kan je het gevoel geven dat je een groot verlies hebt geleden. Ondanks de emotionele situatie moet er toch een noodzakelijke planning plaatsvinden, zoals het kopen van een grafsteen. Weten wat zorgvuldig te plaatsen op het om hulde te brengen aan de overledene kan moeilijk zijn. Hier…

het lijden van een dood in de familie kan je het gevoel geven dat je een groot verlies hebt geleden. Ondanks de emotionele situatie moet er toch een noodzakelijke planning plaatsvinden, zoals het kopen van een grafsteen. Weten wat zorgvuldig te plaatsen op het om hulde te brengen aan de overledene kan moeilijk zijn. Hier…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.