Virginia Law

A. de gjenværende foreldrenes rettigheter til en forelder eller foreldre kan sies opp av retten som heretter gitt i en egen sak dersom begjæringen spesifikt ber om slik lettelse. Ingen begjæring om opphør av gjenværende foreldres rettigheter skal aksepteres av retten før innlevering av en fosterhjem plan, i henhold til § 16.1-281, som dokumenterer oppsigelse av gjenværende foreldres rettigheter som å være i barnets beste. Retten kan høre og avgjøre en begjæring om oppsigelse av foreldrenes rettigheter i samme sak der retten har godkjent en fosterhjem plan som dokumenterer at oppsigelsen er i beste for barnet. Retten kan si opp gjenværende foreldrenes rettigheter til en forelder uten å påvirke rettighetene til den andre forelderen. Det lokale styret for sosiale tjenester eller et lisensiert barneplasseringsbyrå trenger ikke å ha identifisert en tilgjengelig og kvalifisert familie til å adoptere et barn for hvem oppsigelse av foreldrenes rettigheter blir søkt før innreise av en ordre som avslutter foreldrenes rettigheter.

enhver ordre som avslutter gjenværende foreldres rettigheter, skal ledsages av en ordre som fortsetter eller gir forvaring til et lokalt styre for sosiale tjenester eller til et lisensiert barneplasserende byrå eller gir forvaring eller vergemål til en person med legitim interesse, underlagt bestemmelsene i punkt A1. I slike tilfeller skal domstolen imidlertid vurdere å gi forvaring til en person med en legitim interesse. En ordre om å fortsette eller gi forvaring til et lokalt styre for sosiale tjenester eller til et lisensiert barnevernsbyrå skal angi om styret eller byrået skal ha myndighet til å plassere barnet for adopsjon og samtykke til dette.

innkallingen skal sendes til foreldre eller foreldre og de andre partene spesifisert i § 16.1-263. Skriftlig varsel om høringen skal også gis til fosterforeldrene til barnet, en slektning som gir omsorg for barnet, og eventuelle preadoptive foreldre for barnet informere dem om at de kan fremstå som vitner på høring for å avgi vitnesbyrd og ellers delta i forhandlingene. Personer som har rett til varsel og mulighet til å bli hørt, trenger ikke å bli part i saken. I innkallingen eller høringsuttalelsen skal det klart framgå konsekvensene av opphør av gjenværende foreldres rettigheter. Tjenesten skal gjøres i henhold til § 16.1-264.

A1. Enhver ordre som overfører forvaring av barnet til en person med en legitim interesse i henhold til ledd A, skal bare inngås ved et funn, basert på en overvekt av bevis, at en slik person er en som, etter en undersøkelse som instruert av retten, (i) er funnet av retten å være villig og kvalifisert til å motta og ta vare på barnet; (ii) er villig til å ha et positivt, kontinuerlig forhold til barnet; (iii) er forpliktet til å gi et permanent, egnet hjem for barnet; og (iv) er villig og har evnen til å beskytte barnet mot misbruk og forsømmelse; og ordren skal si det slik. Rettens ordre overføre varetekt til en person med en legitim interesse bør videre gi, etter behov, for eventuelle vilkår som ville fremme barnets interesse og velferd.

B. gjenværende foreldrenes rettigheter til en forelder eller foreldre til et barn funnet av retten å bli neglisjert eller misbrukt og plassert i fosterhjem som følge av (i) rettsforpliktelse; (ii) en overdragelsesavtale inngått av foreldre eller foreldre; eller (iii)annen frivillig tilbakelevering fra foreldre eller foreldre kan sies opp dersom retten på grunnlag av klare og overbevisende bevis finner at det er til barnets beste og at:

1. Forsømmelsen eller misbruket som et slikt barn led av, utgjorde en alvorlig og betydelig trussel mot hans liv, helse eller utvikling; og

2. Det er ikke rimelig sannsynlig at forholdene som resulterte i slik forsømmelse eller misbruk, i vesentlig grad kan korrigeres eller elimineres slik at barnet trygt kan vende tilbake til sin forelder eller foreldre innen rimelig tid. Ved denne beslutning skal domstolen ta hensyn til den innsats som er gjort for å rehabilitere foreldre eller foreldre av offentlige eller private sosiale, medisinske, psykiske eller andre rehabiliteringsorganer før barnets første plassering i fosterhjem.

Bevis på noe av det følgende skal utgjøre prima facie-bevis på betingelsene angitt I underavdeling B 2:

a. Foreldre eller foreldre har en psykisk eller følelsesmessig sykdom eller utviklingshemming av en slik alvorlighetsgrad at det ikke er rimelig forventning om at slik forelder vil være i stand til å påta seg ansvaret for den omsorg som barnet trenger i samsvar med barnets alder og utviklingsstadium;

b. Foreldre eller foreldre har til vanlig misbrukt eller er avhengige av berusende brennevin, narkotika eller andre farlige stoffer i den utstrekning at riktig foreldreevne er alvorlig svekket, og foreldrene uten god grunn ikke har svart på eller fulgt gjennom med anbefalt og tilgjengelig behandling som kunne ha forbedret kapasiteten til tilstrekkelig foreldrefunksjon; eller

c. Foreldre eller foreldre, uten god grunn, har ikke svart på eller fulgt opp med passende, tilgjengelige og rimelige rehabiliteringsinnsatser fra sosiale, medisinske, psykiske eller andre rehabiliteringsorganer som har til hensikt å redusere, eliminere eller forhindre forsømmelse eller misbruk av barnet.

C. De gjenværende foreldrenes rettigheter til en forelder eller foreldre til et barn som er plassert i pleie som følge av domstolsforpliktelse, en overdragelsesavtale inngått av foreldre eller foreldre eller annen frivillig tilbakelevering av foreldre eller foreldre, kan sies opp dersom retten finner, basert på klare og overbevisende bevis, at det er i barnets beste og at:

1. Forelderen eller foreldrene har, uten god grunn, unnlatt å opprettholde fortsatt kontakt med og sørge for eller i vesentlig grad planlegge for barnets fremtid i en periode på seks måneder etter at barnet er plassert i fosterhjem, til tross for rimelige og hensiktsmessige tiltak fra sosiale, medisinske, mentale helse-eller andre rehabiliteringsorganer for å kommunisere med foreldrene eller foreldrene og for å styrke foreldre-barn-forholdet. Bevis på at foreldre eller foreldre har mislyktes uten god grunn til å kommunisere på en kontinuerlig og planlagt basis med barnet for en periode på seks måneder skal utgjøre prima facie bevis for denne tilstanden; eller

2. Forelderen eller foreldrene, uten god grunn, har vært uvillige eller ute av stand til innen rimelig tid å ikke overstige 12 måneder fra datoen barnet ble plassert i fosterhjem for å bøte vesentlig de forhold som førte til eller krevde videreføring av barnets fosterhjem plassering, til tross for rimelige og hensiktsmessige tiltak av sosiale, medisinske, mentale helse eller andre rehabiliterende organer til et slikt formål. Bevis på at foreldre eller foreldre, uten god grunn, har mislyktes eller vært ute av stand til å gjøre betydelige fremskritt mot eliminering av de forhold som førte til eller nødvendig videreføring av barnets fosterhjem plassering i samsvar med sine forpliktelser under og innenfor de frister eller mål fastsatt i en fosterhjem plan innlevert til retten eller noen annen plan i fellesskap utformet og avtalt av foreldre eller foreldre og en offentlig eller privat sosial, medisinsk, mental helse eller andre rehabiliterende byrå skal utgjøre prima facie bevis for denne tilstanden. Domstolen skal ta hensyn til tidligere innsats av slike etater for å rehabilitere foreldre eller foreldre før plassering av barnet i fosterhjem.

D. de gjenværende foreldrenes rettigheter til en forelder eller foreldre til et barn funnet av retten å bli neglisjert eller misbrukt på grunn av oppgivelse kan sies opp dersom retten finner, basert på klare og overbevisende bevis, at det er til beste for barnet og at:

1. Barnet ble forlatt under slike omstendigheter at enten identiteten eller oppholdsstedet til foreldrene eller foreldrene ikke kan fastslås; og

2. Barnets foreldre eller foreldre, verge eller slektninger har ikke kommet frem for å identifisere barnet og kreve et forhold til barnet innen tre måneder etter utstedelse av en kjennelse fra retten plassere barnet i fosterhjem; og

3. Flittig innsats har blitt gjort for å finne barnets foreldre eller foreldre uten nytte.

E. De gjenværende foreldrenes rettigheter til en forelder eller foreldre til et barn som er i varetekt av et lokalt styre eller lisensiert barne plassere byrå kan sies opp av retten dersom retten finner, basert på klare og overbevisende bevis, at det er i beste for barnet og at (i) de gjenværende foreldrenes rettigheter om et søsken av barnet har tidligere blitt ufrivillig avsluttet; (ii) forelderen har blitt dømt for en lovbrudd i Henhold Til lovene I Commonwealth eller en vesentlig lignende lov i en annen stat, Usa eller noen utenlandsk jurisdiksjon som utgjør mord eller frivillig vold, eller et forbrytelsesforsøk, konspirasjon eller oppfordring til å begå en slik lovbrudd, hvis offeret for lovbrudd var et barn av foreldrene, et barn med hvem foreldrene bodde på det tidspunktet slik lovbrudd skjedde eller den andre forelderen til barnet.; (iii) forelderen har blitt dømt for en lovbrudd i Henhold Til Lovene I Commonwealth eller en vesentlig lignende lov i en annen stat, Usa eller noen utenlandsk jurisdiksjon som utgjør forbrytelsesangrep som resulterer i alvorlig kroppsskade eller forbrytelse kroppslig såring som resulterer i alvorlig kroppsskade eller forbrytelse seksuelt overgrep, hvis offeret for lovbrudd var et barn av foreldrene eller et barn med hvem foreldrene bodde på tidspunktet for slik lovbrudd; eller (iv) foreldrene har utsatt et barn for forverrede omstendigheter.

som brukt i denne delen:

«Forverrede omstendigheter» betyr tortur, kronisk eller alvorlig misbruk, eller kronisk eller alvorlig seksuelt misbruk, hvis offeret for slik oppførsel var et barn av foreldrene eller et barn med hvem foreldrene bodde på det tidspunktet slik oppførsel skjedde, inkludert manglende beskyttelse av et slikt barn fra slik oppførsel, som opptrer eller unnlater å beskytte: (i) viser en vilter eller fordervet likegyldighet til menneskeliv, eller (ii) har resultert i død av et slikt barn eller i alvorlig personskade på et slikt barn.

» Kronisk misbruk «eller» kronisk seksuelt misbruk » betyr gjentakende fysiske overgrep som setter barnets helse, sikkerhet og trivsel i fare.

«Alvorlig personskade» betyr personskade som innebærer betydelig risiko for død, ekstrem fysisk smerte, langvarig og åpenbar disfigurement eller langvarig tap eller svekkelse av funksjonen til et kroppslig medlem, organ eller mental evne.

» Alvorlig misbruk «eller» alvorlig seksuelt misbruk «kan omfatte en handling eller unnlatelse som bare skjedde en gang, men ellers oppfyller definisjonen av» forverrede omstendigheter.»

det lokale styret eller annet barnevernsforetak som har varetekt av barnet, skal ikke være pålagt av retten å gjøre rimelige anstrengelser for å gjenforene barnet med en forelder som er dømt for en av forbrytelsene som er angitt i dette ledd eller som har blitt funnet av retten å ha utsatt et barn for forverrede omstendigheter.

F. Den lokale styret eller lisensiert barne plassere byrå som myndighet er gitt til å plassere barnet for adopsjon og samtykke til dette etter en ordre som avslutter foreldrenes rettigheter er inngått skal sende inn en skriftlig Adopsjon Fremdriftsrapport med juvenile court om fremdriften blir gjort for å plassere barnet i en adoptivhjem. Rapporten skal innleveres til retten hvert halvår fra datoen for den endelige ordren som avslutter foreldrenes rettigheter til en endelig beslutning om adopsjon er inngått på vegne av barnet i kretsretten. Ved avslutningen av høringen der oppsigelse av foreldrenes rettigheter er bestilt og myndighet er gitt til det lokale styret eller lisensiert barne plassere etat for å plassere barnet for adopsjon, juvenile court skal planlegge en dato da styret eller etaten skal sende den første skriftlige Adopsjon Fremdriftsrapport kreves av denne paragrafen. En kopi av Adopsjonsrapporten skal sendes av retten til guardian ad litem for barnet. Retten kan planlegge en høring om rapporten med eller uten anmodning fra en part.

G. Til tross for andre bestemmelser i dette avsnittet, skal gjenværende foreldrenes rettigheter ikke sies opp dersom det er fastslått at barnet, hvis han er 14 år eller eldre eller på annen måte av en alder av skjønn som bestemmes av retten, motsetter seg slik oppsigelse. Derimot, gjenværende foreldrenes rettigheter til et barn 14 år eller eldre kan sies opp over innvendingen av barnet, dersom retten finner at noen funksjonshemming av barnet reduserer barnets utviklingsalder og at barnet ikke er ellers av en alder av skjønn.

A. de gjenværende foreldrenes rettigheter til en forelder eller foreldre kan sies opp av retten som heretter gitt i en egen sak dersom begjæringen spesifikt ber om slik lettelse. Ingen begjæring om opphør av gjenværende foreldres rettigheter skal aksepteres av retten før innlevering av en fosterhjem plan, i henhold til § 16.1-281, som dokumenterer oppsigelse…

A. de gjenværende foreldrenes rettigheter til en forelder eller foreldre kan sies opp av retten som heretter gitt i en egen sak dersom begjæringen spesifikt ber om slik lettelse. Ingen begjæring om opphør av gjenværende foreldres rettigheter skal aksepteres av retten før innlevering av en fosterhjem plan, i henhold til § 16.1-281, som dokumenterer oppsigelse…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.