Virginian laki

A. tuomioistuin voi irtisanoa vanhemman tai vanhempien jäljellä olevat vanhempainoikeudet erillisessä menettelyssä, jos vetoomuksessa nimenomaisesti pyydetään tällaista huojennusta. Ei vetoomus, jossa vaaditaan irtisanomista jäljellä vanhempien oikeuksia on hyväksyttävä tuomioistuimen ennen arkistointi sijaishuollon suunnitelma, nojalla § 16.1-281, joka asiakirjat irtisanominen jäljellä vanhempien oikeuksien olevan lapsen edun. Tuomioistuin voi kuulla ja ratkaista vetoomuksen irtisanominen vanhempien oikeuksia samassa menettelyssä, jossa tuomioistuin on hyväksynyt sijaishuollon suunnitelma, joka asiakirjat, että irtisanominen on lapsen edun mukaista. Tuomioistuin voi lopettaa jäljellä vanhempien oikeuksia yhden vanhemman vaikuttamatta oikeuksia toisen vanhemman. Paikallisen sosiaalilautakunnan tai luvan saaneen lasten sijoittamisesta vastaavan viraston ei tarvitse olla tunnistanut käytettävissä olevaa ja kelpoista perhettä, joka voisi adoptoida lapsen, jolle vanhempien oikeuksien lakkauttamista haetaan ennen vanhempien oikeuksien päättämistä koskevan määräyksen antamista.

kaikkiin vanhempainoikeuksien päättämistä koskeviin määräyksiin on liitettävä päätös huoltajuuden jatkamisesta tai myöntämisestä paikalliselle sosiaalilautakunnalle tai luvan saaneelle lasten sijoittamista hoitavalle virastolle tai huoltajuuden myöntämisestä henkilölle, jonka oikeutettua etua asia koskee, jollei A1 momentin säännöksistä muuta johdu. Tällaisissa tapauksissa tuomioistuimen on kuitenkin harkittava huostaanoton myöntämistä henkilölle, jonka oikeutettua etua asia koskee. Lapsen huoltajuuden jatkamista tai myöntämistä koskevassa määräyksessä paikalliselle sosiaalipalvelulautakunnalle tai luvan saaneelle lasten sijoituspalvelulautakunnalle on ilmoitettava, onko kyseisellä lautakunnalla tai laitoksella valtuudet antaa lapsi adoptoitavaksi ja antaa siihen suostumus.

haaste annetaan tiedoksi vanhemmalle tai vanhemmille sekä muille 16.1-263§: ssä mainituille asianosaisille. Suullisesta käsittelystä on annettava kirjallinen ilmoitus myös lapsen sijaisvanhemmille, lapsesta huolehtivalle sukulaiselle ja lapsen esiopetusta suorittaville vanhemmille, jotka ilmoittavat heille, että he voivat esiintyä todistajina suullisessa käsittelyssä ja muutoin osallistua menettelyyn. Asianosaisina ei tarvitse olla henkilöitä, joilla on oikeus saada ilmoitus ja mahdollisuus tulla kuulluksi. Haasteessa tai kuulemista koskevassa ilmoituksessa on selvästi mainittava jäljellä olevien vanhempien oikeuksien lakkauttamisen seuraukset. Tiedoksianto on tehtävä § 16.1-264 mukaisesti.

A1. Määräys, jolla lapsen huoltajuus siirretään a momentin nojalla henkilölle, jonka oikeutettua etua asia koskee, tehdään vasta, kun on saatu näyttöä siitä, että tällainen henkilö on sellainen, joka tuomioistuimen määräämän tutkimuksen jälkeen I) on tuomioistuimen mukaan halukas ja pätevä vastaanottamaan ja hoitamaan lasta, ii) on halukas pysyvään, jatkuvaan suhteeseen lapsen kanssa, iii) on sitoutunut tarjoamaan lapselle pysyvän, sopivan kodin ja iv) on halukas ja kykenee suojelemaan lasta hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä; niin määrätään määräyksessä. Tuomioistuimen määräyksessä, jolla lapsen huoltajuus siirretään henkilölle, jolla on oikeutettu etu, olisi lisäksi tarvittaessa säädettävä lapsen etua ja hyvinvointia edistävistä ehdoista.

B lapsen vanhemman tai vanhempien jäljellä olevat vanhempainoikeudet, jotka tuomioistuin on todennut laiminlyödyiksi tai hyväksikäytetyiksi ja jotka on sijoitettu sijaishuoltoon i) tuomioistuimen antaman sitoumuksen seurauksena; ii) vanhemman tai vanhempien tekemän toimeksiantosopimuksen perusteella; tai iii) muu vanhemman tai vanhempien vapaaehtoinen luopuminen voidaan lopettaa, jos tuomioistuin toteaa selkeiden ja vakuuttavien todisteiden perusteella, että se on lapsen edun mukaista ja että:

1. Tällaisen lapsen kokema laiminlyönti tai pahoinpitely aiheutti vakavan ja merkittävän uhan hänen hengelleen, terveydelleen tai kehitykselleen; ja

2. Ei ole kohtuullisen todennäköistä, että laiminlyöntiin tai pahoinpitelyyn johtaneita olosuhteita voidaan olennaisesti korjata tai poistaa niin, että lapsi voi palata turvallisesti vanhempiensa luokse kohtuullisessa ajassa. Tätä päätöstä tehdessään tuomioistuimen on otettava huomioon toimet, joita julkiset tai yksityiset sosiaali -, terveys -, Mielenterveys-tai muut kuntouttavat tahot ovat toteuttaneet vanhemman tai vanhempien kuntouttamiseksi ennen lapsen sijoittamista sijaishuoltoon.

todiste jostakin seuraavista on alustava näyttö osa-alueella B 2 esitetyistä edellytyksistä:

a. Vanhemmalla tai vanhemmilla on psyykkinen tai tunneperäinen sairaus tai älyllinen vamma, joka on niin vakava, ettei ole kohtuullista odottaa, että tällainen vanhempi kykenisi ottamaan vastuun lapsen tarvitsemasta hoidosta ikänsä ja kehitysvaiheensa mukaisesti;

b. Vanhempi tai vanhemmat ovat tavanmukaisesti käyttäneet väärin päihdyttäviä aineita, huumausaineita tai muita vaarallisia huumeita tai ovat riippuvaisia niistä siinä määrin, että vanhempien toimintakyky on vakavasti heikentynyt, eikä vanhempi ole ilman hyvää syytä saanut vastetta suositetusta ja saatavilla olevasta hoidosta, joka olisi voinut parantaa vanhempien toimintakykyä; tai

c. Vanhempi tai vanhemmat eivät ole ilman hyvää syytä reagoineet tai toteuttaneet asianmukaisia, käytettävissä olevia ja kohtuullisia kuntoutustoimia sosiaali -, terveys -, Mielenterveys-tai muiden kuntoutuslaitosten taholta, joiden tarkoituksena on vähentää, poistaa tai estää lapsen laiminlyönti tai pahoinpitely.

C. Sijaishuoltoon sijoitetun lapsen vanhemman tai vanhempien jäljellä olevat vanhempainoikeudet, jotka johtuvat tuomioistuimen antamasta sitoumuksesta, vanhemman tai vanhempien tekemästä toimeksiantosopimuksesta tai muusta vanhemman tai vanhempien vapaaehtoisesta luopumisesta, voidaan irtisanoa, jos tuomioistuin toteaa selvän ja vakuuttavan näytön perusteella, että se on lapsen edun mukaista ja että:

1. Vanhempi tai vanhemmat eivät ole ilman hyvää syytä jatkaneet yhteydenpitoa lapsen kanssa ja antaneet tai olennaisesti suunnitelleet lapsen tulevaisuutta kuuden kuukauden ajan sen jälkeen, kun lapsi on sijoitettu sijaishuoltoon, huolimatta sosiaali -, terveys -, Mielenterveys-tai muiden kuntouttavien tahojen kohtuullisista ja asianmukaisista ponnisteluista yhteydenpidossa vanhempaan tai vanhempiin ja vanhemman ja lapsen välisen suhteen vahvistamiseksi. Todiste siitä, että vanhempi tai vanhemmat eivät ole ilman hyvää syytä olleet jatkuvasti ja suunnitellusti yhteydessä lapseen kuuden kuukauden ajan, on alustava näyttö tästä tilasta; tai

2. Vanhempi tai vanhemmat ovat ilman hyvää syytä olleet haluttomia tai kykenemättömiä kohtuullisessa ajassa enintään 12 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi sijoitettiin sijaiskotiin, korjaamaan oleellisesti olosuhteet, jotka johtivat lapsen sijaiskotiin sijoittamiseen tai vaativat sen jatkamista, huolimatta sosiaali -, terveys -, Mielenterveys-tai muiden kuntoutuslaitosten kohtuullisista ja asianmukaisista ponnisteluista tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Todisteet siitä, että vanhempi tai vanhemmat ovat ilman hyvää syytä laiminlyöneet tai eivät ole kyenneet merkittävästi edistymään sellaisten edellytysten poistamisessa, jotka johtivat lapsen sijaishuoltoon sijoittamiseen tai vaativat sen jatkamista tuomioistuimelle jätetyssä sijaishuoltosuunnitelmassa tai muussa vanhemman tai vanhempien yhdessä suunnittelemassa ja hyväksymässä suunnitelmassa asetettujen määräaikojen tai tavoitteiden mukaisesti, on esitettävä alustava näyttö tästä edellytyksestä. Tuomioistuimen on otettava huomioon näiden laitosten aikaisemmat toimet vanhemman tai vanhempien kuntouttamiseksi ennen lapsen sijoittamista sijaishuoltoon.

D lapsen vanhemman tai vanhempien jäljellä olevat vanhempainoikeudet, jotka tuomioistuin on hylätyksi tai hyväksikäytetyksi hylätyksi tulemisen perusteella, voidaan lakkauttaa, jos tuomioistuin toteaa selkeiden ja vakuuttavien todisteiden perusteella, että se on lapsen edun mukaista ja että:

1. Lapsi hylättiin sellaisissa olosuhteissa,ettei vanhemman tai vanhempien henkilöllisyyttä tai olinpaikkaa voida selvittää; ja

2. Lapsen vanhempi tai vanhemmat, huoltaja tai sukulaiset eivät ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuomioistuin on antanut määräyksen lapsen sijoittamisesta sijaishuoltoon; ja

3. Lapsen vanhempaa tai vanhempia on yritetty etsiä ahkerasti tuloksetta.

E. Jäljellä vanhempien oikeuksia vanhemman tai vanhempien lapsen, joka on huostassa paikallisen lautakunnan tai lisensoitu lasten sijoittamista virasto voidaan lopettaa tuomioistuin, jos tuomioistuin toteaa, perustuu selkeään ja vakuuttavaan näyttöön, että se on lapsen edun ja että (I) jäljellä vanhempien oikeuksia koskevat vanhemman sisarus lapsen on aiemmin tahtomattaan päättynyt; (ii) vanhempi on tuomittu rikokseen lakien mukaan Kansainyhteisön tai olennaisesti samanlainen laki muun valtion, Yhdysvaltojen tai ulkomaisen lainkäyttöalueen, joka on murha tai vapaaehtoinen tappo, tai törkeä yritys, salaliitto tai yllytys tehdä tällaista rikosta, jos rikoksen uhri oli lapsi vanhemman, lapsi, jonka kanssa vanhempi asui tuolloin tällainen rikos tapahtui tai toinen vanhempi lapsen; (iii) vanhempi on tuomittu rikokseen lakien mukaan Kansainyhteisön tai olennaisesti samanlainen lain muun valtion, Yhdysvaltojen tai ulkomaisen lainkäyttöalueen, joka on törkeä pahoinpitely johtaa vakava ruumiinvamma tai törkeä ruumiinvamma johtaa vakava ruumiinvamma tai törkeä seksuaalinen pahoinpitely, jos rikoksen uhri oli lapsen vanhemman tai lapsen kanssa, jonka vanhempi asui aikaan tällaisen rikoksen; tai (iv) vanhempi on alistettu lapsen törkeät olosuhteet.

tämän jakson mukaisesti:

”törkeillä olosuhteilla” tarkoitetaan kidutusta, kroonista tai vakavaa pahoinpitelyä tai kroonista tai vakavaa seksuaalista hyväksikäyttöä, jos tällaisen käytöksen uhri oli vanhemman lapsi tai lapsi, jonka luona vanhempi asui tällaisen käytöksen tapahtumahetkellä, mukaan lukien se, ettei tällaista lasta ole suojeltu tällaiselta käytökseltä, joka I) ilmentää tarkoituksetonta tai turmeltunutta välinpitämättömyyttä ihmiselämää kohtaan tai ii) on johtanut tällaisen lapsen kuolemaan tai tällaiseen lapseen kohdistuneeseen vakavaan ruumiinvammaan.

” krooninen hyväksikäyttö ”tai” krooninen seksuaalinen hyväksikäyttö ” tarkoittaa toistuvia fyysisiä pahoinpitelyjä, jotka vaarantavat lapsen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

”vakavalla ruumiinvammalla” tarkoitetaan ruumiinvammaa, johon liittyy huomattava kuoleman riski, äärimmäinen fyysinen kipu, pitkittynyt ja ilmeinen ruumiinjäsenen, elimen tai henkisen kyvyn toiminnan heikkeneminen tai heikentynyt toiminta.

” Vakava hyväksikäyttö ”tai” vakava seksuaalinen hyväksikäyttö ”voi sisältää vain kerran tapahtuneen teon tai laiminlyönnin, mutta muutoin täyttää” törkeän tilanteen määritelmän.”

tuomioistuin ei saa vaatia, että paikallinen lautakunta tai muu lastensuojeluviranomainen, jolla on lapsen huoltajuus, ryhtyy kohtuullisiin toimiin lapsen yhdistämiseksi sellaisen vanhemman kanssa, joka on tuomittu jostakin tässä momentissa mainitusta rikoksesta tai jonka tuomioistuin on todennut alistaneen lapsen törkeään tilanteeseen.

F. Sen paikallisen lautakunnan tai luvan saaneen lasten sijoittamisesta vastaavan viraston, jolle annetaan lupa antaa lapsi adoptoitavaksi ja suostua siihen sen jälkeen, kun vanhempien oikeuksien kieltävä päätös on annettu, on toimitettava nuorisotuomioistuimelle kirjallinen adoption edistymisraportti siitä, miten lapsen sijoittamisessa adoptiokotiin on edistytty. Kertomus on toimitettava tuomioistuimelle kuuden kuukauden välein siitä päivästä, jona lopullinen määräys päättyy vanhempien oikeudet, kunnes lopullinen määräys hyväksymisestä on kirjattu puolesta lapsen piirioikeudessa. Sen kuulemisen päätteeksi, jossa vanhempien oikeuksien lakkauttaminen on määrätty ja paikalliselle lautakunnalle tai luvan saaneelle lasten sijoittamisesta vastaavalle virastolle annetaan lupa antaa lapsi adoptoitavaksi, nuorisotuomioistuin määrää päivämäärän, johon mennessä lautakunnan tai viraston on toimitettava tässä jaksossa vaadittu ensimmäinen kirjallinen Adoption edistymisraportti. Tuomioistuin lähettää jäljennöksen Adoption Edistymiskertomuksesta lapsen huoltajalle ad litemille. Unionin tuomioistuin voi järjestää kertomuksen käsittelyn asianosaisen pyynnöstä tai ilman sitä.

G. Sen estämättä, mitä muissa tämän jakson säännöksissä määrätään, jäljellä olevia vanhempien oikeuksia ei lopeteta, jos todetaan, että lapsi, jos hän on 14-vuotias tai vanhempi tai muutoin tuomioistuimen määrittämän harkintavallan Ikä, vastustaa tällaista irtisanomista. 14-vuotiaan tai sitä vanhemman lapsen jäljellä olevat vanhempainoikeudet voidaan kuitenkin irtisanoa lapsen vastalauseen johdosta, jos tuomioistuin toteaa, että lapsen mahdollinen vammaisuus alentaa lapsen kehitysikää ja että lapsi ei ole muutoin harkintakykyinen.

A. tuomioistuin voi irtisanoa vanhemman tai vanhempien jäljellä olevat vanhempainoikeudet erillisessä menettelyssä, jos vetoomuksessa nimenomaisesti pyydetään tällaista huojennusta. Ei vetoomus, jossa vaaditaan irtisanomista jäljellä vanhempien oikeuksia on hyväksyttävä tuomioistuimen ennen arkistointi sijaishuollon suunnitelma, nojalla § 16.1-281, joka asiakirjat irtisanominen jäljellä vanhempien oikeuksien olevan lapsen edun. Tuomioistuin voi kuulla ja ratkaista vetoomuksen irtisanominen vanhempien oikeuksia samassa…

A. tuomioistuin voi irtisanoa vanhemman tai vanhempien jäljellä olevat vanhempainoikeudet erillisessä menettelyssä, jos vetoomuksessa nimenomaisesti pyydetään tällaista huojennusta. Ei vetoomus, jossa vaaditaan irtisanomista jäljellä vanhempien oikeuksia on hyväksyttävä tuomioistuimen ennen arkistointi sijaishuollon suunnitelma, nojalla § 16.1-281, joka asiakirjat irtisanominen jäljellä vanhempien oikeuksien olevan lapsen edun. Tuomioistuin voi kuulla ja ratkaista vetoomuksen irtisanominen vanhempien oikeuksia samassa…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.